Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zatrudni psychologa.

Wymiar czasu pracy:
3/4 etat (15 godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z dzieckiem i młodzieżą )

Miejsce wykonywania pracy:
Publiczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie oraz w gabinecie zamiejscowym w gminie Podgórzyn.

Przewidywany termin zatrudnienia:
1 październik 2023 r.

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności dotyczących zasad działania

Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
2. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office –Word, PowerPoint.
3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska psychologa.

Umiejętności zawodowe:
1. Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
2. Umiejętność pracy w zespole.

Podstawowe obowiązki:
1. Opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu działania poradni .
2. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży, sporządzanie stosownych opinii/orzeczeń.
3. Udzielanie porad rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w oparciu o prowadzoną na terenie poradni diagnozę, obserwację, wnikliwą analizę dokumentacji ze szkoły, placówki.
4. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
5. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracy: psycholog”, imię i nazwisko, adres, w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie , ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba .
Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.

 

Dyrektor PPPP w Szklarskiej Porębie
Anna Janda