Ułatwienia dostępu

Konkurs na realizację zajęć terapii EEG Biofeedback w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie ogłasza konkurs na realizację zajęć terapii EEG Biofeedback w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

Zamawiający:
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie

Adres do korespondencji: ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba
REGON: 230891848
Telefon: 75 717 24 67
Adres strony internetowej: www.poradniaszklarska.pl
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Liczba godzin uzależniona od liczby dzieci zakwalifikowanych do zajęć diagnozy i terapii pedagogicznej.
2. Termin realizacji zadania: od 01.09.2023 do 31.12.2026 r.
3. Wymagania niezbędne

Prowadzenie zajęć może być powierzone Oferentowi , który:

1) jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
4) udokumentowane przygotowanie do prowadzenia zajęć objętego niniejszym konkursem,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie zadań objętych konkursem.

4. Zakres zadań
1) Prowadzenie terapii EEG Biofeedback z dziećmi zakwalifikowanymi do projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”,
2) Wsparcie i współpraca z rodzicami prowadzonych dzieci.
3) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie.
4) Udział w spotkaniach zespołu realizującego zadania projektowe.
5) Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
2) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych szkoleniach i posiadanych umiejętnościach
3) oczekiwania z zakresu stawki godzinowej
4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6) oświadczenie o stanie zdrowia zawierające informację o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań objętych konkursem,
7) oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Publiczną Poradnię Psychologiczną-Pedagogiczną 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29 , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6) Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z oznaczeniem kandydata (imię i nazwisko) oraz danymi teleadresowymi, z opisem, jakiego rodzaju konkursu oferta dotyczy należy złożyć w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie bądź przesłać zeskanowane dokumenty mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 roku do godz.12.00.

7) Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

8) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie w dniu 28 sierpnia godz.13.00.

9) Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Szklarska Poręba, dnia 02.08.2023 r.