Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zatrudni psychologa.

Wymiar czasu pracy:
1 etat (20 godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z dzieckiem i młodzieżą )

Miejsce wykonywania pracy:
Publiczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie

Przewidywany termin zatrudnienia:
15 luty 2021 r. – 31 grudzień 2021 r. – z możliwością przedłużenia .

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
2. Przygotowanie pedagogiczne –ukończony kurs pedagogiczny.
3. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności dotyczących zasad działania
publicznych poradni psychologiczno –pedagogicznych.
2. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office –Word, PowerPoint.
3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska psychologa.
4. Posiadanie certyfikatu bądź rozpoczęcie nauki w zakresie psychoterapii.

Umiejętności zawodowe:
1. Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Umiejętność prowadzenia psychoterapii.

 

Podstawowe obowiązki:
1. Opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu działania poradni , w szczególności opieka nad wychowankami MOW w Szklarskiej Porębie (udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej).
2. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży, sporządzanie stosownych opinii/orzeczeń.
3. Udzielanie porad rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w oparciu o prowadzoną na terenie poradni diagnozę, obserwację, wnikliwą analizę dokumentacji ze szkoły, placówki.
4. Prowadzenie zajęć, warsztatów, praca z grupą.
5. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zaświadczeń o
ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
5. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kopercie z
dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracy: psycholog”, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy do dnia
12 lutego 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie , ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba .

Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowa-dzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.