Ułatwienia dostępu

Do rodziców, nauczycieli, wychowawców dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.IV.2020r. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie od dnia 04.V.2020r. wznowiła część pracy w warunkach stacjonarnych.
Ze względu na stan epidemii, w pierwszej kolejności wznawiamy diagnozy, niezbędne do wydawania orzeczeń o kształceniu specjalnym, nauczaniu indywidualnym, zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz diagnozy dojrzałości szkolnej (przyspieszenia, odroczenia). Wznawiamy diagnozy niezbędne do podjęcia decyzji o nauczaniu zindywidualizowanym.
Rejestracji prosimy dokonywać telefonicznie, przez sekretariat - nr 757172467 w godzinach 900 - 1300, bądź drogą mailową. Będą Państwo skierowani bezpośrednio do specjalisty, który dokona diagnozy.
W sprawach pozostałych, w tym pilnych, w dalszym ciągu istnieje możliwość kontaktu ze specjalistą poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub na SKYPE, po uprzednim zgłoszeniu sprawy do sekretariatu.
Pracownicy w dalszym ciągu prowadzą zajęcia logopedyczne i pedagogiczne na SKYPE, drogą mailową bądź telefonicznie.
Udzielanie Państwu wsparcia i pomocy jest sprawą priorytetową placówki.

Dyrektor Poradni wraz z pracownikami