Ułatwienia dostępu

PRACOWNICY

Super User
Kategoria:

Dyrektor - Anna Janda
Sekretariat - Dorota Raczyńska
Główna księgowa
- Iwona Kowalska 

Logopedzi:

  • Alicja Figielska   (mgr filologii polskiej, logopeda, neurologopeda kliniczny ze wczesną interwencją logopedyczną, oligofrenopedagog, certyfikat I stopnia MAKATON, Terapia ręki I i II stopnia);
  • Jolanta Krudys   (mgr pedagogiki nauczania początkowego, logopeda);

Pedagodzy:

  • Maria Leszczawska  (mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, specjalista terapii pedagogicznej i psychologicznego wspomagania rozwoju  dzieci i młodzieży z trudnościami,  kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona; terapia metodą Warnkego i RehaCom, neuroterapeuta w zakresie EEG Biofeedback);
  • Karolina Sokołowska – Zieja  (mgr pedagogiki, resocjalizacji i poradnictwa,  specjalista od wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka);
  • Renata Polikowska  mgr resocjalizacji i poradnictwa, specjalista Wczesnego Wieloaspektowego Wspierania Rozwoju Dziecka, specjalista Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju, Certyfikowany specjalista diagnozy klinicznej ADOS- 2.
  • Anna Janda specjalista terapii pedagogicznej, oresocjalizacji, ligofrenopedagog
  • Monika Cichoń - specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii, resocjalizacji

Psycholodzy:

  • Patrycja Sztandera - mgr psychologii ze specjalnością kliniczną, specjalista w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, specjalista Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju Dziecka, Edukator rodzinny w "zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14", Certyfikowany terapeuta kinezjologii edukacyjnej Brain Gym ®, posiadający uprawnienia do diagnozy Skalą Inteligencji Stanford - Binet 5 ,Certyfikowany specjalista diagnozy klinicznej ADOS-2 oraz diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariusza ASRS.
  • Beata Zielińska  (mgr psychologii , NLP Neuroedukacja , Terapia Gestalt, Terapia Poznawczo-Behawioralna);